Gebruiksvoorwaarden

1. Deze Service

Deze Dienst wordt door Bookingmood aan u geleverd. Uw gebruik van deze Dienst en eventuele aanvullende diensten die door ons worden geïntroduceerd en daarin zijn opgenomen, betekent dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert.

2. Geschiktheid

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om u op de dienst te registreren en deze te gebruiken. Door u te registreren en de Service te gebruiken, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en dat u uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden begrijpt.

3. Registratie en accountintegriteit

3.1 Als onderdeel van het registratieproces dient u een account aan te maken, inclusief een e-mailadres. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u verstrekt juist is, niet misleidend en betrekking heeft op u. U kunt geen account aanmaken met gebruikmaking van de namen en gegevens van een andere persoon of met gebruikmaking van woorden die handelsmerken of eigendom zijn van een andere partij (inclusief de onze), of vulgair, obsceen of op enige andere wijze ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, elke account die in overtreding is op te schorten of te beëindigen.

3.2 Waar wij een organisatie voorzien van een aantal gebruikerslicenties voor de Dienst moeten deze worden nageleefd. Gebruikerslicenties mogen niet tussen gebruikers worden gedeeld. Een inbreuk op deze clausule zal resulteren in de beëindiging van de misbruikte accounts en/of alle accounts die aan de organisatie zijn verstrekt.

3.3 Indien u om welke reden dan ook vermoedt dat uw e-mailadres aan een andere partij bekend is gemaakt of door een andere partij is verkregen, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen het emailadres opvragen, om de gebruiker te verifiëren.

4. Prijzen, plannen en functies

4.1 Voor huidige prijzen en plannen gelieve de prijzenpagina te raadplegen die op onze website wordt gevestigd.

4.2 Wij behouden ons het recht voor om prijzen, plannen en de aangeboden functies op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen.

5. Betaling en kredietcontrole

5.1 Alle diensten worden jaarlijks vooraf gefactureerd.

5.2 Als u een upgrade uitvoert van een gratis of proefaccount wordt u onmiddellijk in rekening gebracht voor de benodigde volledige account of accounts. Uw jaarlijkse betaling zal vanaf die datum elk jaar verschuldigd zijn.

5.3 Het is een voorwaarde voor het gebruik dat een geldige debet-of kredietkaart te allen tijde wordt verstrekt om uw account of accounts actief te houden.

5.4 Wanneer een creditcard- of debetkaartbetaling door ons wordt aangevraagd en door uw kaartmaatschappij of bank wordt geweigerd (om welke reden dan ook), kan de toegang tot uw account of accounts onmiddellijk worden opgeschort totdat een geldige betaling is verwerkt en een geldige creditcard of debetkaart aan uw account of accounts is gekoppeld.

6. Annulering

6.1 U kunt uw account of accounts op elk gewenst moment annuleren.

6.2 Annulering dient te geschieden met gebruikmaking van de binnen de Dienst geboden faciliteit.

6.3 Annulering op enige andere wijze, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) e-mail, telefoongesprek, fax, tekst of instant message is niet geldig.

6.4 Er zal geen restitutie worden verleend voor resterende ongebruikte dagen onder een jaaraccount of jaaraccounts.

7. Accounts upgraden of downgraden

7.1 Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun accounts en de aangeboden diensten op elk moment te upgraden of te downgraden.

7.2 Wanneer een account wordt gedowngraded, is de betreffende gebruiker verantwoordelijk voor alle gegevens in de account en elk verlies van gegevens veroorzaakt door het downgraden en verwijderen van elke dienst in de account die verband houdt met het downgraden.

7.3 Wanneer u een upgrade of downgrade uitvoert, wordt u terugbetaald voor het deel van uw abonnementsperiode dat u niet heeft gebruikt. En daarna wordt u voor de rest van de periode gefactureerd op basis van uw nieuwe abonnement. Dit wordt 'prorate' genoemd.

8. Proef- en aanbiedingsperioden

8.1 Proef- of aanbiedingsperioden worden naar eigen goeddunken aangeboden en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken.

8.2 Slechts één persoon kan gebruik maken van een enkele gratis of proefaccount, de account kan niet worden gedeeld door meerdere personen.

8.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle proef- of aanbiedingsperioden accounts.

9. Technische ondersteuning

9.1 Technische ondersteuning wordt geboden via e-mail en andere middelen die wij besluiten om een goede service aan gebruikers te bieden.

9.2 Wij behouden ons het recht voor om geen volledige technische ondersteuning te bieden aan gebruikers van gratis of proefaccounts.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

10. Specifieke Service Regels

10.1 Als gebruiker gaat u ermee akkoord geen van de volgende dingen te doen:

 • Misbruiken, lastigvallen, bedreigen, stalken, belasteren of op enigerlei wijze proberen de rechten van een andere gebruiker of derde partij te schenden.
 • Materiaal of informatie publiceren of trachten te verspreiden die onwettig, schadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk, godslasterlijk, racistisch, of op enige andere wijze ongepast of verwerpelijk is.
 • Gegevens van andere gebruikers te gebruiken of te oogsten op een manier waartegen zij bezwaar zouden hebben.
 • Aan te zetten tot illegale activiteiten of activiteiten die de rechten schenden van andere gebruikers van de Dienst of derden, hetzij individuen of organisaties.
 • Inhoud te leveren of te plaatsen die bedoeld is om andere gebruikers of derden opzettelijk te misleiden, met inbegrip van inhoud die valselijk is gemaakt om van ons afkomstig te zijn of door ons te worden onderschreven.
 • Zich voor te doen als een andere gebruiker, derde partij of medewerker van een organisatie met als doel informatie van gebruikers of derde partijen te verkrijgen.
 • Om virussen, trojaanse paarden, wormen of andere kwaadaardige programma's of code bedoeld om te bespioneren, controle te krijgen over, verstoren, vernietigen of op een andere manier aantasten van computer hardware of software of andere apparatuur te verzenden of over te dragen.
 • Pogingen om toegang te krijgen tot onze servers of andere apparatuur om de veiligheid, beveiliging of privacy van een van de diensten die door gebruikers en ons worden geleverd of waar gebruikers en wij op vertrouwen, te verstoren, belemmeren, overbelasten of anderszins te hinderen of in gevaar te brengen.
 • De Dienst of de inhoud ervan te herdefiniëren of te hergebruiken, kennisgevingen (en reclame, indien van toepassing) die door ons op de Dienst worden verstrekt, te verwijderen, onleesbaar te maken of te blokkeren.
 • Load or provide access to content on the Service or link to other content from the Service, which infringes the trademark, patent, trade secret or any other proprietary right of a third-party or infringes any intellectual property law.
 • Send junk or spam email or emails or posts promoting pyramid schemes, chain letters or any other activity that invites users and others to participate in wasting their time and/or money.
 • Use any robot, spider, scraper or other technical means to access the Service or any content on the Service.

10.2 If you breach these Terms & Conditions by sending any unsolicited bulk email, (spam) or any other bulk communications to users your actions will cause harm to us and to the Service. Such harm is difficult to quantify and as such you agree to pay us the sum of 50 USD for each and every individual email or other communication sent to a user or third-party.

10.3 The above list is not intended to be exhaustive. Wij behouden ons het recht voor om (met of zonder kennisgeving) elke inhoud te verwijderen en het account van elke gebruiker op te schorten of te beëindigen (met of zonder kennisgeving) die naar ons eigen oordeel in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt.

11. Eigendom van inhoud

11.1 Als gebruiker behoudt u alle eigendomsrechten op de door u geleverde inhoud.

11.2 U garandeert dat de door u verstrekte inhoud niet toebehoort aan een derde wiens rechten zijn geschonden door de inhoud die op de Dienst is geplaatst. Bovendien indien enige inhoud eigendom is van een derde partij gaat u ermee akkoord om alle royalty's, boetes en schikkingen te betalen die verschuldigd zijn aan die partij, zonder enige bijdrage van ons te vragen.

12. Auteursrechtelijk beschermd materiaal

12.1 Wij tolereren of stimuleren op geen enkele wijze het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde of eigendomsrechtelijk beschermde inhoud of informatie door gebruikers die niet de wettelijke eigenaren van dergelijke inhoud zijn.

12.2 Wanneer wij door de eigenaar van dergelijke inhoud op de hoogte worden gebracht van dergelijke inbreuken, zullen wij de inhoud zo snel als praktisch mogelijk is van de Dienst verwijderen. Maar alleen wanneer wij redelijkerwijs de ware eigenaar van dergelijke inhoud kunnen achterhalen.

12.3 Indien u als eigenaar van dergelijke inhoud van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen en ons schriftelijk alle relevante informatie te verstrekken.

13. Toezicht op inhoud

Gebruikers kunnen vrijelijk inhoud toevoegen aan de Dienst. Wij houden geen toezicht op en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die op de Service wordt geplaatst. Indien wij op enig moment besluiten om toezicht te houden op de Dienst betekent dit niet dat wij de verantwoordelijkheid op ons nemen voor het verwijderen van enige inhoud of het gedrag van enige gebruikers op dat moment of in de toekomst.

14. Beëindiging

14.1 Wij kunnen uw gebruikersaccount en alle inhoud en materialen die ermee verbonden zijn te allen tijde beëindigen wanneer deze Algemene Voorwaarden zijn geschonden. Een dergelijke beëindiging kan met of zonder kennisgeving plaatsvinden. Als gebruiker kunt u ervoor kiezen om uw account op elk gewenst moment te beëindigen (afhankelijk van een eventueel betalingsplan) en bent u vrij om alle inhoud die u hebt gemaakt bij beëindiging te verwijderen.

14.2 Verschillende clausules in deze Algemene Voorwaarden zijn ontworpen om na beëindiging te blijven bestaan en voort te duren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) clausules 11 en 18.

15. Toegang en back-ups

15.1 Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Dienst te allen tijde beschikbaar is en volledig functioneert. Het is echter mogelijk dat de Dienst uitvalt door onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden.

15.2 Restituties zullen niet worden aangeboden wanneer een derde leverancier die een dienst aan u levert, in plaats van ons, het probleem veroorzaakt.

15.3 Ons systeem zal voorzien in een geautomatiseerd back-up systeem. Maar het is raadzaam om uw eigen administratie up-to-date te houden, in geval van verlies van gegevens.

16. Disclaimer

16.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van enige inhoud op de Dienst, (behalve wanneer dergelijke Inhoud door ons wordt verstrekt) noch voor enige advertenties die op de Dienst worden geplaatst.

16.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor links naar websites van derden vanuit de Dienst en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van een website of dienst van een derde door ons.

17. Beperking van aansprakelijkheid

17.1 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u in contract, onrechtmatige daad of anderszins (inclusief nalatigheid), precontractuele of andere verklaringen (anders dan frauduleuze of nalatige onjuiste voorstellingen) of anderszins voor enig verlies van zaken, contracten, winsten, schade aan goodwill of verwachte besparingen of voor enige indirecte of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook.

17.2 Niets in deze Overeenkomst zal aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van een der partijen of hun bedienden, agenten of werknemers.

17.3 In ieder geval zal onze aansprakelijkheid en die van onze werknemers, functionarissen en derde partners beperkt zijn in een periode van 12 maanden tot het totaal van de servicekosten die u in de laatste 12 maanden heeft opgelopen met betrekking tot de kwestie die het onderwerp is van de aansprakelijkheid.

18. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om ons en onze dochterondernemingen, filialen en partners en hun respectievelijke functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig verlies, boetes, kosten, aansprakelijkheid of claim gemaakt door een derde partij die voortvloeit uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden tijdens het gebruik van de Service of een andere dienst die door ons wordt geleverd.

19. Privacy

Wij nemen uw privacy serieus. Wij zijn geregistreerd onder en voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Voor meer details verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

20. Scheidbaarheid

De paragrafen, subparagrafen en clausules van deze Algemene Voorwaarden moeten onafhankelijk van elkaar worden gelezen en geïnterpreteerd. Indien een deel van deze Algemene Voorwaarden of paragrafen, subparagrafen of clausules ongeldig worden bevonden, heeft dit geen invloed op de overige paragrafen, subparagrafen en clausules.

21. Verklaring van afstand

Het niet afdwingen door ons van opgebouwde rechten onder deze Algemene Voorwaarden dient niet te worden opgevat als of te worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten tenzij wij de verklaring van afstand schriftelijk bevestigen.

22. Gehele Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits u daarvan vooraf redelijkerwijs in kennis wordt gesteld.

23. Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken. Indien van toepassing blijven uw wettelijke rechten onaangetast.

Laatst gewijzigd 19 september 2023

Op deze pagina

1. Deze Service2. Geschiktheid3. Registratie en accountintegriteit4. Prijzen, plannen en functies5. Betaling en kredietcontrole6. Annulering7. Accounts upgraden of downgraden8. Proef- en aanbiedingsperioden9. Technische ondersteuning10. Specifieke Service Regels11. Eigendom van inhoud12. Auteursrechtelijk beschermd materiaal13. Toezicht op inhoud14. Beëindiging15. Toegang en back-ups16. Disclaimer17. Beperking van aansprakelijkheid18. Schadeloosstelling19. Privacy20. Scheidbaarheid21. Verklaring van afstand22. Gehele Algemene Voorwaarden23. Jurisdictie